home

รายชื่อนามานุเคราะห์           
  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล
  นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5555 2551-5999 dirgen@drr.go.th
  นายมานพ  สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5791-5792 02-551- 5793 depgen1@drr.go.th
  นายประศักดิ์  บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5174 -5175 02-551-5174 depgen2@drr.go.th
  นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง 0-2551-5635 0-2551-5635 chiefeng@drr.go.th
  นายวิศว์  รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน 0-2551-5239 0-2551-5232 ce_maintenance@drr.go.th
  นายสุพร เตไชยา วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ 0-2551-5431 0-2551-5431  
  นายพิชัย  สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง 0-2551-5005 0-551-5005 secretary@drr.go.th
  นายนุกูล   คงวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย 0-2551-5031 0-2551-5032 legal@drr.go.th
  นายสุรพันธ์ุ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง 0-2551-5599 0-2551-5615 road@drr.go.th
  นายปฐม  เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน 0-2551-5533 0-2551-5534 bridge@drr.go.th
  นายอภิชา  เก่งวิทยาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร 0-2551-5090 0-2551-5090 mec@drr.go.th
  นายวิศว์  รัตนโชติ ผู้อำนวยการการสำนักบำรุงทาง 0-2551-5238 0-2551-5234 maintenance@drr.go.th
  นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 0-4531-4702 ต่อ 201,0-4531-4702 0-4531-4702 drr7@drr.go.th
    -  นายบุญเพ็ง  สืบภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 0-4531-7127 0-4531-7127  
       -  นายวราวุฒิ  วงศ์มั่น ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทม่วงสามสิบ 090-191-2420,088-377-3883 090-191-2420  
    -  นายยุทธศักดิ์ จันทะวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตระกาลพืชผล 0-4531-4702,080976-6017 0-4531-4702  
       -  นาพิษณุ  พูนไนย์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดชอุดม 0-4586-6044,080-475-4080 0-4586-6044  
       -  นายอนุวัต  เอี่ยมฉิม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิบูลมังสาหาร 0-4531-4702,081-997-6272 0-4531-4702  
    -  นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 0-4561-1565 0-4561-2604  
       -  นายอรุศักดิ์  สวนกูล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์ 0-4581-0716 0-4581-0717  
       -  นายสุริยันต์  ศรีพิธาธนสกุล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย 0-4569-1078,086-860-0904 0-4569-1078  
       -  นายอุทัย  ศรีสวาท ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ 081-977-8478 -  
    -  นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ 0-4552-3504 0-4552-3504  
    -  นายปรีชา  มูลสาร ผู้อำนวยการแขวทางหลวงชนบทยโสธร 0-4571-2450 ต่อ 12,0-4571-2450 -