home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562

วันที่ : 543 08:15

logo
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ : 543 19:45

logo
Time Line การปฏิบัติงาน.ให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 543 17:00

logo
ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ : 543 17:00

logo
“แนวทางการพัฒนาบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ มุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภาพ H.P.O “ < High Performance Organization >

วันที่ : 543 13:15

logo
ข้อคิดในการปฏิบัติงาน

วันที่ : 543 10:15

logo
"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ : 543 16:00

logo
ยกย่องชมเชยข้าราชการพลเรือนที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ปี 2561

วันที่ : 543 16:00

logo
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วันที่ : 543 08:15

logo
สิทธิ์ของเธอ สิทธิ์ของฉัน ศิทธิ์ของเรา

วันที่ : 543 15:00

หน้า